Legal Alert – kolejna duża nowelizacja KPC

Nowelizacja KPC oznacza kolejne, duże zmiany w procedurze cywilnej, dotyczące m.in. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów, nowego pełnomocnictwa do doręczeń, czy też wprowadzenia konsumenckiego postępowania odrębnego. Ostatnia, tak znacząca zmiana KPC miała miejsce w 2019 r., a jak wskazuje w uzasadnieniu projektu ustawodawca, niniejsza nowelizacja jest jej kontynuacją i ma za zadanie doprecyzowanie niektórych jej przepisów.

1. Termin.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy KPC oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie już 1 lipca 2023 r. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, na to, że jest kilka wyjątków, które weszły w życie już 14 dni po ogłoszeniu ustawy zmieniającej, bądź też mają wydłużony okres vacatio legis (zob. art. 31 ustawy zmieniającej). Co ciekawe, ustawodawca zdecydował o stosowaniu nowych zasad także w postępowaniach cywilnych toczących się w momencie wejścia w życie nowelizacji (zob. art. 19-29 ustawy zmieniającej).

2.  Zakres nowelizacji.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych niniejszą nowelizacją KPC możemy zaliczyć:

 • zmianę właściwości rzeczowej sądów okręgowych (art. 17 KPC);
 • wprowadzenie pełnomocnictwa do doręczeń (art. 88 KPC);
 • zmianę zakresu pełnomocnictwa procesowego (art. 91 KPC, art. 118 KPC);
 • wprowadzenie obowiązku orzekania z urzędu o odsetkach od zasądzonych kosztów postępowania;
 • wprowadzenie obowiązku wyodrębnienia w pismach wniosków dowodowych (art. 128(1) KPC);
 • zmiany w zakresie nadawania pism procesowych (art. 132 § 1, art. 156 § 2 KPC);
 • zmiany w doręczeniach korespondencji, zwłaszcza wpisanych do CEIDG przedsiębiorców (art. 136 § 5 KPC, art. 139 KPC, art. 139(1) KPC);
 • zmiany w zakresie zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i rozprawie (art. 148(1) KPC);
 • kolejne zmiany w zakresie posiedzenia przygotowawczego (art. 205(4) § 1(1) KPC);
 • wprowadzenie możliwości zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 224 § 3 KPC, art. 326(1) KPC);
 • kolejne zmiany w zakresie zażaleń (art. 394 KPC);
 • wprowadzenie odrębnego postępowania konsumenckiego (art. 458(14) KPC);
 • zmiany w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych w zakresie ochrony dóbr osobistych (art. 1050 KPC);
 • zmiany w postępowaniu zabezpieczającym (art. 730(1) KPC, art. 736 KPC, art. 741 KPC, art. 755 KPC).

3.  Jak przygotować się do kolejnej, tak dużej nowelizacji KPC?

W tym celu zachęcamy nie tylko do zapoznania się z ustawą zmieniającą, ale także i do śledzenia naszych następnych artykułów, które będą po kolei omawiać najważniejsze zmiany. W razie jednak jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego zagadnienia zapraszamy do kontaktu z nami już teraz.

Right Menu Icon