Obsługa prawna spółek

Oferujemy na rzecz naszych Klientów obsługę korporacyjną, wspieramy ich we wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw od momentu pojawienia się pomysłu inwestycyjnego, aż do likwidacji spółki.

W tym zakresie oferujemy w szczególności:

 • tworzenie nowych podmiotów prawnych (spółek osobowych, kapitałowych, a także fundacji i stowarzyszeń oraz tworzenie oddziałów i przedstawicielstw spółek);
 • obsługę zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywanie zmian statutów i umów spółek, obrót, obciążanie i umarzania udziałów i akcji i inne z zakresu prawa spółek, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu;
 • sporządzanie projektów umów spółek, statutów, regulaminów rad nadzorczych i zarządów;
 • obsługę transakcji M&A;
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek;
 • sporządzanie umów o zarządzanie, umów dot. zakazu konkurencji i innych umów z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz innymi osobami;
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych i innych postępowaniach związanych z funkcjonowaniem spółek;
 • obsługę procesu zbywania przedsiębiorstw;
 • przeprowadzanie audytów korporacyjnych, przeglądów obowiązujących procedur i regulacji oraz przygotowywanie odpowiednich raportów;
 • due diligence – prowadzenie i sporządzanie analiz prawnych;
 • doradztwo w procesach negocjacyjnych z zakresu porozumień typu joint venture oraz umów pomiędzy wspólnikami;
 • opiniowanie planowanych działań spółki, w tym dokonywanie wykładni przepisów prawa spółek handlowych i innych przepisów;
 • rozwiązywanie sporów korporacyjnych i reprezentacja wspólników w takich sporach,
 • reprezentację w postępowaniach dot. zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz w sprawach dot. roszczeń przeciwko członkom organów spółek;
 • likwidację spółek handlowych.
Right Menu Icon