Ocena ryzyka procesowego na podstawie danych statystycznych?

Ostatnio przeczytaliśmy wyjątkowo ciekawą publikację Dr Mathias Wittinghofer na portalu Linkedin*, dotyczącą wprowadzenia analizy statystycznej do oceny ryzyka procesowego na przykładzie danych w zakresie skuteczności wniesienia środka odwoławczego od orzeczeń Sądów Okręgowych (Landgerichte) do Sądów Apelacyjnych (Oberlandesgerichte) w Niemczech.

Zgodnie z publikacją, po zebraniu i opracowaniu statystyk, pracujący nad problemem zespół ustalił, że w 2021 r. w całych Niemczech wniesiono łącznie 61 327 odwołań do Sądów Apelacyjnych, a spośród nich jedynie 8 136 zakończyło się uchyleniem wyroku pierwszej instancji i albo późniejszym przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd, albo wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy przez sąd odwoławczy. Pozostałe sprawy zakończyły się albo wydaniem zaskarżonego wyroku na niekorzyść wnoszącego odwołanie, albo innymi środkami, takimi jak ugoda, wycofanie, wyrok zaoczny, skreślenie odwołania itp.

Opierając się na tych liczbach, statystycznie 13,3% (= 8 136 / 61 327) wszystkich odwołań zakończyło się sukcesem w 2021 roku.

Powyższe opracowanie spowodowało, że sami postanowiliśmy sprawdzić jak podobne statystyki przedstawiają się u nas, w Polsce. Opierając się więc na danych opublikowanych przez bazę statyczyczną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie) dotyczących apelacji w postępowaniach cywilnych w Sądach Okręgowych i Sądach Apelacyjnych w latach 2005-2021 doszliśmy do poniższych wniosków.

W 2021 r. w Polsce załatwiono łącznie 42 704 (spraw do załatwienia było 82 222) apelacji do Sądów Apelacyjnych, a spośród nich łącznie 9 762 zakończyło się uchyleniem wyroku pierwszej instancji i albo późniejszym przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd, albo wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy przez sąd odwoławczy. Pozostałe sprawy zakończyły się albo wydaniem zaskarżonego wyroku na niekorzyść wnoszącego odwołanie, albo innymi środkami, takimi jak ugoda, wycofanie, wyrok zaoczny, skreślenie odwołania itp.

Opierając się na tych liczbach, statystycznie 22.86 % (= 9 762 / 42 704) wszystkich załatwionych odwołań zakończyło się sukcesem w 2021 roku.

Tym samym, z powyższej analizy wynika, że ocena ryzyka procesowego na podstawie danych statystycznych w zakresie skuteczności wniesionej apelacji od orzeczenia Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższa niż jak w wynika z publikacji Dr Mathias Wittinghofer w Niemczech. Pytanie jednak czy ta różnica jest zaletą, czy też wadą?

* https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7071395277772857344/

Right Menu Icon