Polska Spółka Holdingowa – od stycznia 2023 roku korzystne zmiany dla inwestorów.

1. Polska Spółka Holdingowa – co to jest?

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to rozwiązanie wprowadzone do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2022 r., stanowiące alternatywną formę dla podatkowych grup kapitałowych, które do tej pory nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Celem ustawodawcy było stworzenie korzystniejszych warunków i tym samym, zachęcenie inwestorów do inwestowania przez polskie spółki w inne podmioty oraz do lokowania spółek holdingowych w Polsce. 

2. Przyczyny wprowadzenia zmian do reżimu PSH.

Ustawodawca szybko jednak zauważył, że mimo tego, iż przyjęte rozwiązanie miało być atrakcyjniejszym niż dotychczas instrumentem dla inwestorów, to w dalszym ciągu nie jest one wystarczające i wymaga zmian. Stąd, już 1 stycznia 2023 r., wchodzi w życie nowelizacja, mająca na celu doprecyzowanie i uatrakcyjnienie PSH, tak aby, jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu ustawy, stała się ona konkurencyjna dla rozwiązań przyjętych w innych krajach. 

3. Przewidywane zmiany.

W tym celu ustawodawca zdecydował się wprowadzić znaczące uproszczenia i nowelizacja przewiduje m.in.:

a) rozszerzenie PSH na spółki prowadzące działalność w formie prostej spółki akcyjnej (do tej pory PSH mogła zostać jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna);

b) wykreślony został warunek niekorzystania przez spółkę ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 (zwolnienie z podatku dywidend otrzymywanych na terytorium Unii Europejskiej) oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT (zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z udziału w zyskach osób prawnych);

c) zwolnienie z opodatkowania całości z dywidend otrzymanych przez PSH (do tej pory zwolnienie dotyczyło 95% dywidendy);

d) nadto wprowadzone zostały uproszczenia dla spółki zależnej, która od przyszłego roku będzie mogła: korzystać ze zwolnień z opodatkowania dochodu z tytułu działalności prowadzonej w SSE lub w ramach PSH, posiadać ogół praw i obowiązków w spółce osobowej i posiadać więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w kapitale innej spółki;

e) wprowadzone zostało również wyłączenie mechanizmu „Pay and Refund” w odniesieniu do dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną do PSH.

Jednakże, jednocześnie z powyższymi uproszczeniami, ustawodawca wprowadził także pewne utrudnienie, tj. wydłużenie okresu spełniania warunków koniecznych do zastosowania zwolnień holdingowych do 2 lat (wcześniej był to zaledwie rok).

4. Co to oznacza dla inwestorów? 

Wprowadzone zmiany, mające wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, zdecydowanie zapewniają korzystniejsze warunki dla PSH, tym samym rozszerzając krąg potencjalnych spółek zainteresowanych niniejszym reżimem podatkowym. Jednak, poza wprowadzonymi uproszczeniami, ustawodawca przewidział także wydłużenie okresu spełniania warunków koniecznych do zastosowania zwolnień holdingowych, co może stanowić czynnik zniechęcający potencjalnych inwestorów. Z tego względu, w celu zweryfikowania najkorzystniejszych rozwiązań, zainteresowany powinien każdorazowo zweryfikować swoje możliwości podatkowe. 

W razie jakichkolwiek pytań dot. niniejszego zagadnienia zapraszamy do kontaktu z nami. 

Right Menu Icon